Direktor "Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar"
Vladimir Lukačin, mag.ing.aedif.

Poslovođa
Miroslav Kligl

 

Vodoopskrbni sustavi

VODOOPSKRBNI SUSTAV DARUVAR

image

Za potrebe vodoopskrbe grada Daruvara i usputnih naselja zahvaćene su vode Pakre (Bijela) neposredno nizvodno od ušća Sloboštine u Pakru.

image

Ova voda se gravitacionim cjevovodom dužine 6821 m dovodi do uređaja za pročišćavanje.

image

Uz zahvat izgrađen je manji pjeskolov radi zaštite cjevovoda od habanja.

Cjevovod je izveden od azbest cementnih cijevi Ø 300 mm u dužini od 4638 m.

Ovaj cjevovod može gravitacijom propustiti 56,7 l/s.

Uređaj za pročišćavanje predviđen je za opterećenje od 57 l/s. Sada je izvedeno skladište, taložnice i filtar stanica sa crpkama za pranje filtara.

image  image
image  image

Dezinfekcija vode vrši se plinskim klorom. 1997. godine izraðena je nova moderna klorna stanica koja je i danas u funkciji.

image  image  image

Gravitacioni cjevovod čiste vode dužine 8920 m izveden je od azbest cementnih cijevi. Početnih 1059 m izvedeno je Ø 350 mm, a preostalih 7861 m sa cijevima Ø 300 mm.

Ovim cjevovodom propušta se maksimalna dnevna potrošnja za područje grada Daruvara i vršna potrošnja za usputna naselja Sirač, Bijelu, Pakrane i Vrbovac.

Za pokriće vršnih potrošnji u području grada Daruvara izvedena je vodosprema "Daruvar" zapremnine 2000 m3 sa kotom preljeva 218,0 mnm. Za potrošnju u visokoj zoni izvedena je vodosprema "Vinogradi" zapremnine 200,0 m3 sa kotom preljeva 259,30 mnm.

image  image
image  image

Prigradska naselja koja se ne mogu snabdjevati vodom iz vodospreme vinogradi priključena su na vodospremu Vranjevina zapremnine 100,0 m3.

image  image

Voda u vodospremu Vranjevina prepumpava se iz vodospreme Vinogradi.

image

Zahvat vode je izveden na koti 300,50 mnm.

Uređaj za pročišćavanje ne nalazi se na koti 284,90 mnm, a odvodi cjevovod u vodospremi „Vinogradi» je na koti 259,30 mnm. Ovakvi visinski odnosi omogućili su korištenje 57 l/s iz Pakre i dovod do Daruvara gravitacijom. Krajem 70-tih godina uočeno je da u gradu nedostaje voda u ljetnim mjesecima. Kontrolom propusne moći cjevovoda utvrđeno je da je propust cjevovoda znatno manja od projektirane. Utvrđena je tada propusnost gravitacijskog cjevovoda čiste vode 41 l/s. Mjerenjem tlakova, pregledom zračnih ventila i zasuna nije utvrđen neki veći lokalni gubitak.

Radi toga se 1980.g. čišćenju cjevovoda po specijaliziranoj ekipi. Nakon čišćenja, kojom prilikom je izvađeno mnogo komada alata i daske, povećana je propusnost ovog cjevovoda na 51 l/s što je u skladu sa projektiranim količinama. Potrošnja u gradu Daruvaru je rasla mnogo brže nego li je to bilo predviđeno. Zbog toga ni nakon čišćenja cjevovoda nije bilo moguće podmiriti sve potrebe u gradu.

Radi toga su 1980. god. projektirane stanice na dovodu sirove i čiste vode, koje su izgrađene 1982. god. Ugradnjom ovih precrpnih stanica povećana je propusna moć dovoda sirove vode na 84 l/s uz dizanje vode za 25 m.

Crpna stanica sirove vode je izgrađena na padini 160 m pred uređajem za pročišćavanje, a na koti 231,30 mnm i tako je omogućeno potrebno sniženje hidrauličke linije za povećanu protoku u ovom cjevovodu uz potreban pretlak.

image  image

Crpna stanica čiste vode smještena je 2752 m iza uređaja za pročišćavanje na koti 244,30 mnm a iza ogranka za Bijelu, Pakrane i Sirač. Izgradnjom ove crpne stanice povećana je propusnost cjevovoda čiste vode na 80 l/s od čega do grada Daruvara dotječe 70,87 l/s.

image  image

Pri tom se voda diže za 20 m.

Ni ovako povećani kapaciteti vodovoda nisu dovoljni, pa se već nekoliko godina u ljetnom sušnom periodu osječao manjak vode.

Zbog toga se 1996. godine prišlo izgradnji pomoćnog vodozahvata koji je nizvodno od postojećeg na rijeci Pakri.

Zbog zahvata vode na otvorenom vodotoku ovaj sustav je osjetljiv na sezonsku izdašnost vodotoka Pakre i Sloboštine posebno u 7 i 8 mjesecu kada se smanjuje na minimum.

Posebno se to pokazalo u (2003.) godini kada je protoka na vodozahvatu iznosila 30-40 l/s što nije bilo dovoljno ni za popunu gravitacijskog kapaciteta vodovoda (56,7 l/s).

image

Nakon dužeg zastoja izgradnje zbog subjektivnih i objektivnih razloga interventni vodozahvat je dovršen u jesen 2003. godine sufinanciranjem Hrvatskih voda i grada Daruvara.

image

Njegovom izgradnjom stvorene su mogućnosti popune postojećeg sustava sa približno 20 l/s u sušnom periodu, što će omogućiti sigurniju opskrbu pitkom vodom svih potrošača.

Trajno i sigurno rješenje vodoopskrbe područja grada Daruvara te ostalih Općina predstavlja izgradnja regionalnog županijskog vodovodnog sustava koji će omogućiti vodosnabdjevanje u sušnom periodu te u slučajevima eventualnih većih kvarova na postojećem sustavu.

Sa vodoopskrbnog sustava Daruvar vodom se snabdijeva i naselje Sirač.

U toku 1997. godine izgraðena je prva faza vodospreme zapremnine 400 m3 za Siraè koja se nalazi u Pakranima.

image

Također je izgrađen i magistralni vod za Sirač u dužini 3615 metara. U toku je izgradnja vodovodne mreže kroz naselje Sirač. Do sada je izgrađeno 13400 metara i 220 vodovodnih priključaka.

Ove godine spojeno je naselje Doljani na vodovod Sirač u dužini 3500 m. 28.05.2005. bilo je puštanje vodovoda Doljani, te je do 30.06.2005. spojeno desetak domaćinstava.

Što se tiče proširenja vodovodnog sustava Daruvar predviđa se spajanje naselja Končanica, Gornji Daruvar, Lipovac Majur te dovršenje vodovoda u Doljanima.

Jedan od većih problema vodoopskrbnog sustava Daruvar je kondicioniranje vode. Pri izgradnji uređaja za kondicioniranje vode bila je predviđena maksimalna mutnoća vode do 100 NTU te je na osnovu toga i dimenzioniran uređaj za kondicioniranje vode. U praksi je sasvim drukčije tako da nam na uređaj za kondicioniranje vode u vrijeme oborina i topljenja snijega dođe voda mutnoće do 100 NTU što je sa ovim uređajem gotovo nemoguće pročistiti. Zbog toga nam tako ne dovoljno pročišćena voda odlazi u gradsku mrežu i zamuljuje vodomjere i samu mrežu. Rješenje tog problema vidimo u uvođenju automatizacije za dodavanje sredstava za taloženje te zamjenom postojećih sredstava za taloženje novima u toku su ispitivanja sa novim sredstvima i automatizacijom.

Zbog toga smo ove godine prišli ispitivanju drugih sredstava za flokuliranje i taloženje koja bi bila efikasnija od postojećih. Poduzeće "CHROMECO" Zagreb do kraja ove godine izvršit će probe sa novim sredstvima za kondicioniranje vode te načina određivanja stupnja mutnoće i doziranja sredstava. Ako bi se to pokazalo dobrim trebali bi iduće godine prići izmjeni kompletne tehnologije i opreme za kondicioniranje vode.

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

Filteri
View Larger Map
image Tel:    043/440-774
Fax:   043/633-420
Email:
vladimir.lukacin@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr