Uprava Društva

Predsjednik Uprave Društva:
mr.sc. Ivana Djedović

Član Uprave Društva:
Boro Karačić, dipl.ing.geotehn.

UPRAVA DRUŠTVA

Upravu Društva čine dva člana, jedan imenovan za Predsjedniak Uprave Društva, a drugi imenovan za Člana Uprave Društva.
Upravu Društva imenuju članovi Skupštine svojom odlukom, većinom glasova prisutnih članova po provedenom javnom natječaju. Mandat Uprave traje 4 (četiri) godine i po isteku mandata može biti ponovo imenovana bez ograničenja broja mandata.

Uprava vodi poslove Društva i zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, uz ograničenje da bez suglasnosti Nadzornog odbora ne može zaključivati investicijske ugovore kada njihov pojedinačni iznos prelazi 100.000,00 kn (sto tisuća).

Pri vođenju poslova Društva Uprava ima slijedeća prava i dužnosti:

Predsjednik Uprave Društva:

 • planira i programira poslovanje Društva,
 • donosi programe investiranja Društva,
 • donosi opće akte Društva,
 • priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i Nadzorni odbor i izvršava odluke Skupštine i
  Nadzornog odbora,
 • priprema ugovore koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,
 • podnosi Nadzornom odboru, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, izvješće o poslovanju Društva,
 • zaključuje ugovore o zapošljavanju sa zaposlenicima u Društvu,
 • predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka,
 • utvrđuje cijenu komunalnih usluga uz suglasnost Nadzornog obdora,
 • obavlja druge poslove određene zakonom i ovim Ugovorom.

 • Član Uprave Društva:

 • planira i programira poslovanje Društva,
 • donosi programe investiranja Društva,
 • donosi opće akte Društva,
 • priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i Nadzorni odbor i izvršava odluke Skupštine i
  Nadzornog odbora,
 • priprema ugovore koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,
 • podnosi Nadzornom odboru, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, izvješće o poslovanju Društva,
 • zaključuje ugovore o zapošljavanju sa zaposlenicima u Društvu,
 • predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka,
 • utvrđuje cijenu komunalnih usluga uz suglasnost Nadzornog obdora,
 • obavlja druge poslove određene zakonom i ovim Ugovorom.

 • Uprava Društva mora voditi poslove Društva pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika.

  Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

  Lokacija

  upravna zgrada image

  Osnovni podaci

  Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

  Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
  MB: 3099474
  MBS: 010038177
  OIB: 51300447787
  Šifra djelatnosti: 3811
  Žiro-računi:
    2402006-1100025195
    2340009-1100019587
    2360000-1102095157

  Projekti u tijeku