Voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Sanja Šmidt

Kemijski tehničar
Nevenka Sarajlić

 

Povijest

Prvi počeci organizirane odvodnje u gradu Daruvaru odvijali su se 1961. godine kada je izrađen idejni projekt "Kanalizacija Daruvar" koji je izradio "Injžinjerski projektni zavod" Zagreb. Na osnovu tog idejnog projekta prišlo se 1968. godine izradi glavnog projekta gradske kanalizacione mreže sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Te radove obavilo je "PROJEKT" projektno poduzeće Zagreb.

Grad Daruvar započeo je graditi kanalizacijski sustav mješovitog tipa 1970. godine.

image  image

Na području bivše Općine Daruvar samo grad Daruvar ima zadovoljavajuće rješenje odvodnje otpadnih voda i to samo za gradsko područje bez prigradskih naselja. Sva ostala naselja novoformiranih općina nemaju riješenu odvodnju otpadnih voda a kamoli pročišćavanje otpadnih voda.


Odvodnja i pročiščavanje otpadnih voda

Grad Daruvar započeo je graditi kanalizacijski sustav 1970. godine. Kanalizacijski sustav Daruvar je po osnovnom obilježju polurazdjelni, što podrazumijeva mješoviti sustav s rasteretnim kišnim preljevima. Recipijent predstavlja rijeka Toplica u koju se, osim preljevnih količina, ispušta i cjelokupni efluent uz prethodno pročišćavanje na biološkom uređaju.

image

Do sada je izgrađeno približno 28 km glavnih kolektora te sekundarne kanalizacijske mreže. Pokrivenost grada odvodnim sustavom iznosi približno 80-85% grada a na isti je priključeno cca 2.000 domaćinstava te 300 privrednih subjekata među kojima su i najveći zagađivači (Pivovara, Mesna industrija, Irida).

Od prigradskih naselja sa područja grada djelomično odnosno u manjoj mjeri riješena je odvodnja u dijelu Bjelovarske ul. Naselja Donji Daruvar te sjeveroistočni dio naselja Vrbovac.

Temeljem planova razvoja odvodnog sustava potrebno je izgraditi približno 6.000 m kanalizacije kako bi pokrivenost grada iznosila cca 95%. Između ostalih potrebno je izgraditi odvodni sustav u ulicama Bjelovarskoj, dovršiti Vrliku, te spoj glavnog kolektora br. 3 na glavni kolektor br. 2 i kolektor br. L1 na kolektor A.

Postojeći kanalizacijski sustav priključen je putem dva glavna kolektora na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je smješten u jugozapadnom djelu grada.

image  image

Projekti za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Daruvara izrađeni su 1973. god. Uređaj je izgrađen i pušten u rad krajem 1975. god. Velika gorica i Daruvar bili su prvi gradovi u Hrvatskoj koji su izgradili uređaje za pročišćavanje otpadnih voda.

image

Projektirane su dvije faze izgradnje. Prva faza je izvedena za veličinu 25000 ekvivalentnih stanovnika, a druga je planirana za 40000 ekvivalentnih stanovnika. Uređaj je izveden kao klasični Passavanov oksidacijski jarak. Postupak pročišćavanja je mehaničko-biološki, a sastoji se od slijedećih elemenata: dva glavna kolektora, pužne pumpe, grube rešetke, prelivne komore s mjernim profilom, aeracionog bazena s mamut rotorima, sekundarne taložnice, prepumpne stanice za recirkulaciju aktivnog mulja, stabilizacionog bazena, polja za zgušnjavanje aktivnog mulja, te izlaznog kanala s mjernim profilom.

image  image  image
image  image

Kanalizacijski sustav je mješoviti. Kroz uređaj godišnje protječe oko 1500000 m3 otpadne vode. Stupanj pročišćavanja je oko 90%.

image;

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda potrebno je dograditi (druga faza) te na taj način povećati kapacitet na 50.000 ekvivalentnih stanovnika.

Planiranom rekonstrukcijom, dogradnjom uređaja za p.o.v. povećava se kapacitet uređaja, te se otklanjaju nedostaci zastarjele tehnologije, a to su: mehaničko čišćenje (ugradnja pjeskolova, mastolova, finog sita), poboljšanje aeracije u bazenima i obrada mulja na suvremeni način.

U tu svrhu trenutno je u izradi izvedbeni projekt druge faze dogradnje koji će biti izrađen u ovoj godini. Za 2006. godinu predviđa se započeti sa rekonstrukcijom prema navedenom projektu.

Kvalitetnijim načinom pročišćavanja otpadnih voda čuva se od zagađenja voda, zrak i tlo.

U okviru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nalazi se i interni laboratorij za pitku i otpadnu vodu. U njemu se svakodnevno vrše analize pitke i otpadne vode.

image
Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

Pročistač
View Larger Map
Tel:    043/331-754
Fax:   043/633-420
Email:
sanja.smidt@darkom-daruvar.hr nevenka.sarajlic@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr