Kako se priključiti na PDS (kućanstvo)

Potrebni su:

    - vlasnički list vašeg objekta (izvod iz gruntovnice, suda) koji ne smije biti stariji od šest mjeseci.

    - situacijski plan vodova (smještaj postojećih podzemnih instalacija ulice), mjerilo 1:500, koji možete dobiti u katastru ili kod registriranog poduzeća za geodetske poslove, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci.

Uz ova dva dokumenta, u Darkom d.o.o. podnosite Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti, uz uplatu na blagajni distributera u svrhu utvrđivanja uvjeta priključenja.

Za priključenje novih kupaca (ili za povećanje angažirane snage postojećih) potrebna je energetska suglasnost koju izdaje distributer na pisani zahtjev podnositelja. Troškove izdavanja energetske suglasnosti snosi podnositelj zahtjeva. Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti možete izabrati jedan od načina plaćanja priključenja na plinovodni sustav: jednokratnu uplatu ili obročnu uplatu (12 obroka).

Nakon utvrđivanja uvjeta priključenja, što obavljaju naši radnici, izdajemo vam energetsku suglasnost. Distributer je dužan odlučiti o izdavanju energetske suglasnosti i dostaviti je podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

    - Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta/energetske suglasnosti
    - Energetski uvjeti/energetska suglasnost


Što dalje?

Potrebno je izraditi idejni projekt plinskog priključka kod ovlaštenog projektanta, koji se potom predaje građevinskoj inspekciji nakon čega može započeti izrada kućnog priključka od glavnog voda do vašeg doma, što obavljaju ovlašteni izvoditelji radova. Za izvedbu kućne instalacije potrebno je izraditi glavni projekt unutrašnje plinske instalacije prema kojemu će izvoditelji radova izvesti instalaciju.

Kupac može u roku osam dana od dostave računa podnijeti distributeru prigovor na dostavljeni račun. Ako se utvrdi da je potrošeni plin neispravno obračunat, distributer je dužan vratiti kupcu više naplaćeni iznos odmah nakon izjašnjenja ili najkasnije pri sljedećem obračunu, uz naknadu odgovarajućih kamata.

Obračun potroška plina obavlja se na temelju očitanog stanja brojila. Ako se zbog kvara na plinomjeru i neovlaštene potrošnje ne može očitati potrošak plina, tada će se on utvrditi na temelju prosječnog potroška u posljednja tri mjeseca, ako u međuvremenu nisu priključeni ili iskopčani jači plinski uređaji.

Nakon obavljenih radova, investitor - kupac treba se javiti u pogonski ured distribucije plina u svom mjestu radi ispitivanja plinske instalacije na ispravnost i nepropusnost, sukladno projektu plinske instalacije. Ako se ispitivanjem plinske instalacije utvrdi da ona nije ispravna, da propušta ili nije izvedena sukladno projektu, odnosno propisima i hrvatskim normama, distributer plina dužan je uskratiti isporuku plina kupcu kod kojeg su utvrđeni nedostaci plinske instalacije, sve do njihovog otklanjanja. Trošak izrade kućne instalacije ovisi o vašim potrebama i broju trošila koji ćete ugraditi.

Što je kućni priključak?

Plinsku instalaciju kupca čine: kućni priključak i unutrašnja instalacija. Kućni priključak spaja distribucijski vod s kućnom instalacijom i završava s glavnim zapornim uređajem.

Glavni sastavni dijelovi kućnog priključka su: kućni priključni vod, uvod u kuću i glavni zaporni uređaj. Unutrašnja plinska instalacija kupca sastoji se od kućne regulacijske stanice (plinomjera, regulatora tlaka, filtra i drugog), plinskih vodova, zapornih uređaja iza kućnog priključka i plinskih aparata.

Distributer provodi tlačnu probu priključka na zahtjev ovlaštenog izvoditelja radova. Troškove izgradnje kućnog priključka i unutrašnje instalacije snosi kupac. Distributer obavlja redovno ovjeravanje plinomjera te kontrolu ispravnosti plinomjera o svom trošku.

Isporuka prirodnog plina

Prije puštanja prirodnog plina u instalaciju, kupac je dužan distributeru dostaviti prijavu plinske instalacije iz koje je vidljivo:

    - ovjeren zapisnik o ispitivanju plinske instalacije na nepropusnost,
    - ispravnost uređaja za odvod proizvoda izgaranja (dimnjaka),
    - ispravnost ventilacijskih uređaja (ako su potrebni).

Puštanje plina do zapornih uređaja iza kućnog priključka, do ispred trošila, smije provoditi samo osoblje distributera. Plinska trošila u rad puštaju isključivo ovlašteni serviseri. Nakon puštanja instalacije u rad, distributer plombira plinomjer.

Isporuka prirodnog plina obavlja se na temelju pisanih ugovora o isporuci prirodnog plina, odnosno temeljem prijave plinske instalacije.

Osnovni podaci

Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 2384922
MBS: 010069451
OIB: 67224931934
Šifra djelatnosti: 3522
Žiro-račun:
  2340009-1110365441

Tel:    043/440-776
Fax:   043/331-357
Email:
zdenko.jun@darkom-daruvar.hr igor.slivar@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/331-357
Email: info@darkom-daruvar.hr