Mjere za učinkovito i sigurno korištenje prirodnog plina

1. Prirodni plin - karakteristike
Prirodni plin je bez boje i mirisa no dodaje mu se odorant kako bi se osjetio u slobodnom prostoru. Nije otrovan, lakši je od zraka, lako zapaljiv i eksplozivan. Vrlo brzo razvija toplinu izgaranjem. Pri pravilnoj uporabi nema opasnosti no nepravilnim postupanjem s plinskim instalacijama, sustavom dimnjaka ili dovoda zraka može doći do gušenja, trovanja, požara i/ili eksplozije. Gušenje nastaje indirektno, smanjenjem koncentracije kisika u zraku odnosno povećanjem koncentracije plina. Trovanje može nastati kao posljedica nepravilnog izgaranja prirodnog plina kada se u dimnim plinovima javlja ugljični monoksid (CO), koji je vrlo otrovan. Vrlo mala koncentracija CO može biti pogubna jer ima nekoliko stotina puta veću sklonost vezanja s hemoglobinom nego kisik te na taj način onemogućuje prijenos kisika iz dišnih organa u organizam. Eksplozija može nastati ukoliko se stvori koncentracija od 5 do 15% prirodnog plina u smjesi sa zrakom te uz postojanje otvorenog plamena, iskre ili užarenog predmeta kao inicijatora paljenja.

2. Detekcija nekontroliranog istjecanja
Najčešće i najlakše je primijetiti istjecanje plina po mirisu. Iako izvorno bez okusa i mirisa, u distribucijskom sustavu plin ima vrlo jak miris uzrokovan kemikalijom (odorant) koja se dodaje plinu radi lakšeg otkrivanja. Miris je izrazito neugodan i podsjeća na miris pokvarenih jaja.
Istjecanje plina na dijelu plinske instalacije se može primijetiti i promatranjem plinomjera. Ako plinomjer pokazuje prisutnost potrošnje (brojčanik se okreće), a sva plinska trošila su ugašena, onda je to znak da postoji nekontrolirano istjecanje plina. Podzemno istjecanje plina se može primijetiti po uništenoj vegetaciji iznad mjesta istjecanja. Plinsku instalaciju u vašem objektu ili prostoru redovito vizualno provjeravajte. Ukoliko uočite bilo koji nedostatak, isti bi trebalo čim prije otkloniti.

3. Upute korisnicima prirodnog plina
Radove povjerite ovlaštenim plinoinstalaterima.Za obavljene radove tražite zapisnik o ispravnosti. Prije i nakon građevinskih radova u blizini plinskih instalacija, uređaja, elemenata za dovod zraka i dimovoda provjerite je li narušeno prijašnje ispravno stanje. Korozija je izvor opasnosti za cjevovode pa ih treba zaštititi te ih pravovremeno oličite. Redoviti pregled i servis plinskog aparata (preporuka jednom godišnje) povjerite ovlaštenom serviseru. Obratite pozornost na izgled plinskog plamena (plamen treba biti plave boje, a ne žućkaste), zatim na tragove onečišćenja i promjenu boje na ili oko aparata, samogašenje aparata, pojavu neuobičajenih mirisa, te neuobičajene zvukove i pojave kod paljenja ili rada aparata. Ako plinski aparat pokazuje neki od navedenih nedostataka, treba ga isključiti i pozvati servisera. Obavezno prijavite distributeru plina naknadnu ugradnju plinskog aparata ili preinake plinske instalacije. Uređaje koristite samo za onu svrhu za koju su namijenjeni, (npr kod štednjaka plinovi izgaranja ostaju u prostoru te se on ne smije koristiti za grijanje prostora).

4. Održavanje unutarnjih plinskih instalacija i trošila
Redovan servis plinskih trošila -štednjaka, plinskih kombi bojlera, plinskih kondenzacijskih uređaja idr.,(1 godišnje).
Redovna kontrola i čišćenje dimnjaka i dimnjača te fasadnih ispusta
Redovna zamjena fleksibilnog crijeva za spajanje plinskih štednjaka na unutarnju plinsku instalaciju. Redovno ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija u propisanim rokovima
Uklanjanje smetnje ili štete na plinskoj instalaciji smiju izvršavati samo ovlaštene stručne osobe.

5. Mjere sigurnosti ukoliko se osjeti plin
- Odmah ugasiti eventualni plamen,
- Odmah otvoriti sve prozore i vrata,
- Odmah i isključiti dovod plina na zaporu plinomjera ili kućnom priključku,
- U prostorije u kojima se osjeća plin ne ulaziti sa otvorenim plamenom,
- Ne paliti šibice, upaljač i slično,ne pušiti,
- Ne uključivati električne prekidače,
- Ne izvlačiti utikače iz utičnica,
- Ne uključivati električno zvonce,
- Ne oslanjati se na vlastiti miris već pozvati i druge osobe,
- Svjetlo paliti tek kada se miris plina više ne osjeća

Ukoliko se ne može ući u prostoriju iz koje dolazi miris plina pozvati na brojeve telefona: Žurnu pomoć 112, Vatrogasce 193, Policiju 192, distributera 043/440-750, hitnu pomoć 194

U prostorijama u kojima se osjeti miris plina:

    - Ne pušite!
    - Ne palite šibicu, upaljač ili bateriju!
    - Ne ulazite s otvorenim svjetlom ili plamenom!
    - Nemojte aktivirati nikakvu električnu sklopku ili prekidač!
    - Nemojte izvlačiti ili uključivati bilo kakvu električnu utičnicu!
    - Spriječite aktiviranje električnog zvonca, rashladnog uređaja i ostalih automatskih električnih uređaja, kao i
      telefona i to iskapčanjem izvan opasnosti.
    - Nakon zatvaranja glavne plinske slavine, provjerite je li zatvorena i ostala plinska armatura,
      a onu koja je otvorena - zatvorite!
    - Svjetlo se smije paliti tek kada se više ne osjeti miris plina.
    - Ne smijete se pouzdati samo u vlastiti osjet mirisa, već morate pozvati i druge osobe.
    - Ako se uzrok pojave mirisa ne može naći, premda je zatvorena sva plinska armatura, tada treba odmah nazvati
      dežurnu službu distributera plina. Njoj treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina za koji se ne može naći uzrok.
    - Ako miris plina dolazi iz prostorije u koju se ne može ući, tada odmah obavijestite policiju ili vatrogasce, koji
      imaju pravo ulaženja u takve prostorije. Istodobno obavijestite i distributera plina!
    - Ako se pretpostavlja izlaženje plina u podrumu, tada u njega nemojte ulaziti ni u kojem slučaju, ali ga prema
      mogućnosti dobro prozračite. O izlasku plina u podrum obavijestite ostale ukućane, a istodobno i distributera
      plina!
    - Smetnje ili štete na plinskim aparatima nemojte otklanjati sami!
    - Uočena mjesta oštećenja učinite pristupačnim i pozovite plinoinstalatera koji vam je izvodio instalaciju ili
      servisera plinskih uređaja kako bi kvar bio uklonjen.

Osnovni podaci

Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 2384922
MBS: 010069451
OIB: 67224931934
Šifra djelatnosti: 3522
Žiro-račun:
  2340009-1110365441

Tel:    043/440-776
Fax:   043/331-357
Email:
zdenko.jun@darkom-daruvar.hr igor.slivar@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/331-357
Email: info@darkom-daruvar.hr