Cijena plina

Cijena plina za kućanstva

Darkom d.o.o. Daruvar obavlja energetsku djelatnost opskrbe prirodnim plinom u obvezi javne usluge i opskrbe plinom korisnika gospodarstva, a uz dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA). Cijena plina određuje se sukladno Metodologiji utvrđivanja tarifnih stavki za javnu opskrbu plinom i zajamčenu opskrbu (NN 158/13), te Odluci Opskrbljivača. Ukupna cijena plina koju Opskrbljivač naplaćuje Kupcu sastoji se od:

- Fiksne mjesečne naknade (Ts2) za pripadajući tarifni model, namijenjene su pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina, vezane za obračunsko mjerno mjesto i tarifne stavke za distribuiranu količinu plina, a visina naknade je propisana i određena Odlukom Vlade.
- Promjenjive mjesečne naknada (Ts1) koje je Hrvatska energetska regulatorna agencija definirala u Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina (Ts1) je promjenjiva i različita ovisno o tarifnom modelu od 1 do 12 (TM) te ovisno o potrošnji plina u prethodnoj godini.
Sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13), kupci se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:
Tarifni modelGodišnja potrošnja plina - kWh Tarifne stavke
TM10 - 5.000Ts1TM1Ts2TM1
TM25.001 - 25.000Ts1TM2Ts2TM2
TM325.001 - 50.000Ts1TM3Ts2TM3
TM450.001 - 100.000Ts1TM4Ts2TM4
TM5100.001 - 1.000.000Ts1TM5Ts2TM5
TM61.000.001 - 2.500.000Ts1TM6Ts2TM6
TM72.500.001 - 5.000.000Ts1TM7Ts2TM7
TM85.000.001 - 10.000.000Ts1TM8Ts2TM8
TM910.000.001 - 25.000.000Ts1TM9Ts2TM9
TM1025.000.001 - 50.000.000Ts1TM10Ts2TM10
TM1150.000.001 - 100.000.000Ts1TM11Ts2TM11
TM12100.000.001<Ts1TM12Ts2TM12

Ukupna cijena plina u sebi obuhvaća trošak dobave plina, naknadu za transport plina koja se obračunava sukladno važećoj Odluci o iznosu tarifnih stavki za transport plina, naknadu za skladištenje plina, opskrbnu maržu i ostale troškove.

Iznos tarifnih stavki za opskrbu plinom od 01.01.2018 do 31.03.2018


Energetski subjekti trebaju koristiti mjernu jedinicu kWh, pri tome je propisano da je energija sadržana u obujmu prirodnog plina donje ogrjevne vrijednosti 33.338,35 kJ/Sm³ izraženoj u Sm³ (standardni metar kubni), pri standardnim uvjetima tlaka od 101,325 kPa i temperature 288,15 K (15°C).
Energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost i to umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto (Sm³) i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m³), odnosno prema formuli:

E [kWh] = V [Sm³] * Hds [kWh/m³]

gdje je:
E [kWh] – količina (energija) isporučenog plina za obračunsko razdoblje*
V [Sm³] – količina (volumen) isporučenog plina**
Hds [kWh/m³] – donja ogrjevna vrijednost plina za obračunsko razdoblje***

* E (kWh) – količina (energija) isporučenog plina za obračunsko razdoblje, zaokružena na jedno decimalno mjesto manje od broja decimalnih mjesta kojima je izražena količina isporučenog plina u Sm³, a najmanje na cijeli broj (kWh)
** Pojam "Standardni metar kubni" (Sm³) predstavlja 1 m³ nekog plina pri standardnom tlaku od 101305 Pa (1,01325 bar) i temperaturi od 288,15 K (15 °C). Za potrebe izračuna volumena prirodnog plina radi obračuna i određivanja energetske vrijednosti plina, koriste se standardni uvjeti tlaka i temperature plina.
*** Prema definiciji Donja ogrjevna vrijednost (Hds) predstavlja toplinu oslobođenu u procesu izgaranja prirodnog plina, bez dodatnog iskorištavanja topline kondenzacije vodene pare.

Kod mjerenja energetske vrijednosti prirodnog plina u slučaju opskrbe ovim energentom kao referentna vrijednost koristi se donja ogrjevna vrijednost plina. Kvalitetu plina prati i o istom izvještava Operator transportnog sustava državna tvrtka Plinacro d.o.o. Svakih 15 dana uzimaju se uzorci plina na specifičnim točkama (za nas: Bjelovar) i vrši analizu u ovlaštenom laboratoriju.
Analizu na svojim internet stranicama objavljuje Operator distributivnog sustava Darkom distribucija plina d.o.o.

Izvještaji laboratorijskih analiza plina za specifičnu točku Bjelovar.

Cijenu plina za poslovne korisnike možete dobitina upit.

Osnovni podaci

Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 2384922
MBS: 010069451
OIB: 67224931934
Šifra djelatnosti: 3522
Žiro-račun:
  2340009-1110365441

Tel:    043/440-776
Fax:   043/331-357
Email:
zdenko.jun@darkom-daruvar.hr igor.slivar@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/331-357
Email: info@darkom-daruvar.hr