Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Daruvara te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19), Uredbi o komunalnom otpadu (NN 50/17) i Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.
Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broju pražnjenja spremnika.


Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada


Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području:


Gospodarenje otpadom

Na temelju Zakona o otpadu (N.N. 178/04, 153/05,111/06,60/08, 87/09) te Odluci o komunalnom redu Grada Daruvara br. 4/25. 03. 02. na području grada Daruvara, te Općina Sirač, Končanica, Dežanovac i Đulovac obavlja se organizirano prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada koje je obvezno za sve fizičke i pravne osobe.

Zbrinjavanje otpada na navedenom području obavlja Darkom d.o.o. Daruvar i to na području grada Daruvara jedanput tjedno te dva puta mjesečno na području Općina: Sirač, Končanica, Dežanovac i Đulovac.

Prikupljanje otpada obavlja se putem tipiziranih posuda/kanti zapremine od 80, 120 l/, kontejnera 1100 l, 5000l i preso kontejnera do 10000l te doplatne vreće s logom Darkom d.o.o. zapremnine 80 i 120 l za dodatne količine otpada.

Posude se mogu kupiti /za one koji nisu nabavili / u Darkomu d.o.o. ili općinskim upravama a doplatne vreće u Darkomu d.o.o.

Netipizirane posude raznih oblika i dimenzija kao i vreće za otpad koje nemaju logotip Darkoma neće se prazniti niti odvoziti otpad.

U tipizirane posude može se odlagati isključivo komunalni otpad koji nastaje u kućanstvima (otpad od hrane, voća, povrća, ambalaže za kućnu potrebu, stara odjeća i obuća, otpad od čišćenja kućanstva). Otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina, trgova, ulica, parkova (lišće, granje, pokošena trava, cvijeće i živica,) i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva a nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

U posude za komunalni otpad ne smije se odlagati: industrijski otpad, građevinski otpad (otpaci od opeke, betona, žbuke, drvenarije, stakla i ostalo, nije doređena lokacija), električki otpad (električki ili elektronički otpad) otpadna vozila i gume te opasni otpad ( otpad koji sadrži tvari koje imaju slijedeća svojstva: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadraživost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, nagrizanja, otpuštanja otrovnih plinova kemijskom rekacijom ili biološkom razgradnjom.

Pod opasnim otpadom smatra se i komunalni, industrijski, ambalažni, građevinski, električni, elektronični otpad ako ima neko od svojstava opasnog otpada.

Osim redovnog i organiziranog zbrinjavanja komunalnog otpada pravne i fizičke osobe / korisnici usluge/ mogu legalno zbrinuti i druge vrste otpada na slijedeći način:

Dio inertnog otpada kao što su papir, pet ambalaža i staklo mogu se odložiti u specijalizirane kontejnere smještene po zelenim otocima na 13 lokacija u Gradu Daruvaru.

Fizičke osobe na području Općine Sirač inertni otpad odlažu u posude zapremnine 120l plave boje.

Fizičke osobe koje imaju potrebu za odvozom organskog otpada iz vrta, pokošenu travu, lišće od drveća i živice mogu nabaviti doplatne plastične vreće zapremnine 80 ili 120 l po 6,60 ili 8,00 kn komad /u Darkomu d.o.o./ i u njih odložiti predmetni otpad te ga iznijeti uz redovnu posudu na dan odvoza otpada.

Glomazni otpad (električni aparati, uređaji, stara stolarija, namještaj može se svakodnevno zbrinuti, prvenstveno pozivom ili odvozom do sjedišta specijaliziranih sakupljača: Sirovina Trgoprerada d.o.o. Daruvar, tel. 332-458, Sekundarne sirovine , tel. 324-112 Batinjani.

Organizirano prikupljanje glomaznog otpada na području grada Daruvara obavlja se jednom godišnje. Na području općina obavlja se po posebnim Odlukama.

Molimo fizičke osobe da stare baterije i lijekove ne odlažu uz komunalni otpad već ih treba odložiti na slijedeći način:

- baterije odložiti u posude smještene u prostoru robnih kuća „Lidl", "Billa" i nekih trgovina

- lijekove odložiti u posude smještene u „ljekarnama" u Daruvaru.

Kriterij za obračun usluge zbrinjavanja otpada je volumen i broj posuda te broj odvoza tijekom mjeseca, eventualno ne davanje otpada na zbrinjavanje sakupljaču otpada (Darkom d.o.o.) korisnika usluge ne oslobađa plaćanja.

Cijene usluge zbrinjavanja komunalnog otpada određene su na prijedlog Darkoma d.o.o. Daruvar Odlukom gradonačelnika Grada Daruvara o suglasnosti na cijene s primjenom od 01.01.2010.g.

"Darkom" d.o.o. Daruvar skupljanje komunalnog otpada obavlja slijedećim vozilima:

TAM 190 DA 712-AS 5m3 god. proizvodnje 1995.
image

TAM 130 DA 587-G 8m3 god. proizvodnje 1991.
image

MERCEDES ATEGO DA 260-AR 16m3 2004.
image

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

odlgalište komunalnog otpada "Cerik"
View Larger Map
Tel:    043/440-778
Fax:   043/633-420
Email: ivana.djedovic@darkom-daruvar.hr
          mateja.zupic@darkom-daruvar.hr

Blagajna

Radno vrijeme:    07:00 - 15:00

Tel:    043/440-765
Fax:   043/440-758
Email: info@darkom-daruvar.hr