Cjenik


Vodne usluge


FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA (kn/mjesečno)

Kategorija cijene Kategorija obveznika - vodoopskrba s odvodnjom i pročišćavanjem Kategorija obveznika - vodoopskrba s odvodnjom Kategorija obveznika - vodoopskrba

Kućanstva i korisnici gradskog proračuna
(kategorija 1)

Fiksni dio osnovne cijene vodoopskrbe
12.00 kn
12.00 kn
12.00 kn
Fiksni dio osnovne cijene odvodnje
6.79 kn
6.79 kn
nema usluge
Fiksni dio osnovne cijene pročišćavanja otpadne vode
4.78 kn
nema usluge
nema usluge
Ukupni fiksni dio osnovne cijene bez PDV-a
23.57 kn
18.79 kn
12.00 kn
PDV 13%
3.06 kn
2.44 kn
1.56 kn
Sveukupno fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
26.63 kn
21.23 kn
13.56 kn

Gospodarstvo i ostali potrošači
(kategorija 2)

Fiksni dio osnovne cijene vodoopskrbe
12.00 kn
12.00 kn
12.00 kn
Fiksni dio osnovne cijene odvodnje
6.79 kn
6.79 kn
nema usluge
Fiksni dio osnovne cijene pročišćavanja otpadne vode
4.78 kn
nema usluge
nema usluge
Ukupni fiksni dio osnovne cijene bez PDV-a
23.57 kn
18.79 kn
12.00 kn
PDV 13%
3.06 kn
2.44 kn
1.56 kn
Sveukupno fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
26.63 kn
21.23 kn
13.56 kn

VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA (kn/m3)

Kategorija cijene Kategorija obveznika -vodoopskrba s odvodnjom i pročišćavanjem Kategorija obveznika -vodoopskrba s odvodnjom Kategorija obveznika -vodoopskrba

Kućanstva i korisnici gradskog proračuna
(kategorija 1)

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe
4.27 kn
4.27 kn
4.27 kn
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje
1.62 kn
1.62 kn
nema usluge
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otp.voda
1.52 kn
nema usluge
nema usluge
Ukupni varijabilni dio vodnih usluga bez PDV-a
7.41 kn
5.89 kn
4.27 kn
PDV 13%
0.96 kn
0.77 kn
0.56 kn
Naknada za korištenje voda
2.85 kn
2.85 kn
2.85 kn
Naknada za zaštitu voda
0.41 kn
0.41 kn
0.41 kn
Naknada za razvoj (za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje)
(0,47+0,31)=0,78
(0,47+0,16)=0,63
0.47 kn
Sveukupno varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga
12.41 kn
10.55 kn
8.56 kn

Gospodarstvo i ostali potrošači
(kategorija 2)

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe
8.90 kn
8.90 kn
8.90 kn
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje *
1.62 kn
1.62 kn
nema usluge
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otp.voda *
1.52 kn
nema usluge
nema usluge
Ukupni varijabilni dio vodnih usluga bez PDV-a
12.04 kn
10.52 kn
8.90 kn
PDV 13%
1.57 kn
1.37 kn
1.16 kn
Naknada za korištenje voda
2.85 kn
2.85 kn
2.85 kn
Naknada za zaštitu voda
0.41 kn
0.41 kn
0.41 kn
Naknada za razvoj (za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje)
(0,97+0,31)=1,28
(0,97+0,16)=1,13
0.97 kn
Sveukupno varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga
18.15 kn
16.28 kn
14.29 kn

Cijena za socijalno ugrožene građane (za 8 m3) **
(kategorija 3)

Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe
2.56 kn
2.56 kn
2.56 kn
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge javne odvodnje
1.62 kn
1.62 kn
nema usluge
Varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otp.voda
1.52 kn
nema usluge
nema usluge
Ukupni varijabilni dio vodnih usluga bez PDV-a
5.70 kn
4.18 kn
2.56 kn
PDV 13%
0.74 kn
0.54 kn
0.33 kn
Naknada za korištenje voda
2.85 kn
2.85 kn
2.85 kn
Naknada za zaštitu voda
0.41 kn
0.41 kn
0.41 kn
Naknada za razvoj (za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje)
(0,28+0,31)=0,59
(0,28+0,16)=0,44
0.28 kn
Sveukupno varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga
10.29 kn
8.42 kn
6.43 kn

 * Tarifa vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio) za korisnike u poslovnim prostorima koji ispuštaju svoje otpadne vode u javni sustav odvodnje i pročišćavaju se na uređaju za pročišćavanje II stupnja te sa komunalnim poduzećem su sklopili Sporazum o dopuštenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u otpadnoj vodi koja se ispušta u javni odvodni sustav sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda grada Daruvara (Službeni glasnik grada Daruvara 10/03) i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 97/10) plaćaju povećanu osnovnu cijenu vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja vode – varijabilni dio.

 ** Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrde jedinice lokalne samouprave.


Naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme

Cijene se primjenjuju na gradskom groblju Daruvar, groblju Donji Daruvar i ostalim grobljima na području Grada Daruvara.
Vrsta naknade Jedinica mjere Cijena bez PDV-a (kn) Cijena sa PDV-om (kn)
Naknada koja se plaća kod dodijele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme veličina parcele 1.2x2.5m ili 3.0m2
Groblja kojima upravlja "Darkom d.o.o. Daruvar" (na području grada)
1 gr.mj.
600,00
750,00
Groblja kojima upravljaju Mjesni odbori (na području grada)
1 gr.mj.
600,00
750,00
Godišnja grobna naknada koja se plaća za redovno održavanje groblja
Gradsko groblje u Daruvaru
1 gr.mj.
100,00
125,00
Gradsko groblje u Donjem Daruvaru
1 gr.mj.
100,00
125,00

Pogrebne i ostale usluge na Gradskom groblju Daruvar, groblju Donji Daruvar
i ostalim grobljima na području Grada Daruvara


VRSTA USLUGE Jedinica mjere Cijena bez PDV-a (kn) PDV 25% (kn) Cijena sa PDV-om (kn)
ISKOP I PRIPREMA RAKE ILI GROBNICE
Iskop grobne jame za normalan ukop
slučaj
700,00
175,00
875,00
Iskop jame za urnu sa pripremom za polaganje
slučaj
380,00
95,00
475,00
Produbljivanje grobnog mjesta sa prekopom zbog novog ukopa
slučaj
224,00
56,00
280,00
Otvaranje i zatvaranje grobne jame za urnu sa malom pločom
slučaj
160,00
40,00
200,00
Priprema djelomično popunjene grobnice za novu sahranu sa dezinfekcijom
slučaj
160,00
40,00
200,00
Krečenje unutrašnjosti grobnice
slučaj
160,00
40,00
200,00
Ispumpavanje vode iz groba ili grobnice
slučaj
144,00
36,00
180,00
Otvaranje i zatvaranje pokrovne ploče
slučaj
400,00
100,00
500,00
Razbijanje betonske pokrovne ploče ili "mrtve ploče" sa odvozom i deponiranjem materijala jedno g. m.
slučaj
280,00
70,00
350,00
Silikoniranje pokrovne ploče
slučaj
40,00
10,00
50,00
Otvaranje, iskop grobnice sa čela, naknadno zatvaranje i zatrpavanje
slučaj
760,00
190,00
950,00
KORIŠTENJE MRTVAČNICE
Prihvat pokojnika u mrtvačnicu
slučaj
100,00
25,00
125,00
Prihvat pokojnika u mrtvačnicu van radnog vremena
slučaj
160,00
40,00
200,00
Korištenje odarnice
slučaj
100,00
25,00
125,00
Korištenje rashladne komore (po danu)
slučaj
120,00
30,00
150,00
Izdavanje pokojnika bez ispraćaja - za groblja van područja grada
slučaj
80,00
20,00
100,00
Otvaranje mrtvačnice po zahtjevu van radnog vremena
sat
80,00
20,00
100,00
Upotreba mrtvačnice sa dekoracijom, rasvjetom, dežurstvom i čišćenjem
dan
100,00
25,00
125,00
ISPRAĆAJ POKOJNIKA I POLAGANJE LIJESA - URNE
Ispraćaj sa spuštenjem na gradskim grobljima
slučaj
480,00
120,00
600,00
Ispraćaj sa spuštanjem na mjesnim grobljima (usluga iskopa, ispraćaja do zatrpavanja grobne jame)
slučaj
1.500,00
375,00
1.875,00
Ispraćaj - nošenje i polaganje urne na gradskim grobljima
slučaj
300,00
75,00
375,00
Ispraćaj - nošenje i polaganje urne na mjesnim grobljima
slučaj
300,00
75,00
375,00
Prijenos križa od mrtvačnice do groba - ceremonija ukopa
slučaj
120,00
30,00
150,00
Upotreba razglasa
slučaj
80,00
20,00
100,00
KORIŠTENJE PRIVREMENE GROBNICE (maksimalno do 12 mjeseci)
Korištenje privremene grobnice do 12 mjeseci
mj
100,00
25,00
125,00
EKSHUMACIJA
Prijenos ostataka u lijesu ili vreći do vozila ili drugog grobnog mjesta na istom groblju
slučaj
250,00
62,50
312,50
Čišćenje grobnice s preslagivanjem
slučaj
432,00
108,00
540,00
Troškovi zbrinjavanja posmrtnih ostataka kod ekshumacije te prijenos iz groba u grob uključivo korištenje zaštitne opreme,dezinfekcijskih sredstava (u cijenu nisu uključeni radovi i usluga sanitarne inspekcije)
slučaj
960,00
240,00
1200,00
GROBNA MJESTA SA GROBNIM UREĐAJEM - BETON U RAVNINI STAZA
Betonski okvir jednostruki gradska groblja
kom
2.080,00
520,00
2.600,00
Betonski okvir dvostruki gradska groblja
kom
3.040,00
760,00
3.800,00
Betonska grobnica bez poklopca jednostruka gradska groblja
kom
7.200,00
1.800,00
9.000,00
Betonska grobnica bez poklopca dvostruka gradska groblja
kom
9.600,00
2.400,00
12.000,00
Betonska grobnica za dvije urne sa grotlom i pokrovnom pločom - kazeta 50x50 cm
kom
2.080,00
520,00
2.600,00
Betonska grobnica za četiri urne sa grotlom i pokrovnom pločom - kazeta 50x90 cm
kom
2.480,00
620,00
3.100,00
Betonska grobnica za šest urni sa grotlom i pokrovnom pločom - kazeta 100x90 cm
kom
2.960,00
740,00
3.700,00
Betonska pokrovna ploča za grobnice ili betonski okvir
kom
400,00
100,00
500,00
NAKNADA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI - ODOBRENJA ZA RADOVE
Suglasnost za izgradnju na okviru opločenja, pokrovne i nadgrobne ploče - jednostruko grobno mjesto
slučaj
240,00
60,00
300,00
Suglasnost za izgradnju na okviru opločenja, pokrovne i nadgrobne ploče - dvostruko grobno mjesto
slučaj
480,00
120,00
600,00
Suglasnost za izgradnju na okviru opločenja, pokrovne i nadgrobne ploče - trostruko grobno mjesto
slučaj
720,00
180,00
900,00
Suglasnost za izgradnju na okviru opločenja, pokrovne i nadgrobne ploče - četverostruko grobno mjesto
slučaj
960,00
240,00
1.200,00
USLUGE ODRŽAVANJA
Uređenje - pranje groba sa pokrovnim pločama ili grobnice po grobnom mjestu
slučaj
100,00
25,00
125,00
Uređenje - okopavanje zemljanog groba u okviru po grobnom mjestu
slučaj
100,00
25,00
125,00
Uređenje - okopavanje zemljanog groba (humka) na grobu bez okvira po grobnom mjestu
slučaj
100,00
25,00
125,00
Uređenje groba nakon sahrane (40 dana ili po želji stranke) odvoz vijenaca, suhog cvijeća
slučaj
100,00
25,00
125,00
OSTALO
Lemljenje limenog lijesa
slučaj
140,00
35,00
175,00
Dezinfekcija grobnog mjesta, posmrtnih ostataka, alata i opreme
slučaj
100,00
25,00
125,00
Određivanje grobnog mjesta zbog dodjele, sahrane, izgradnje ili izdavanja suglasnosti
slučaj
100,00
25,00
125,00
Odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada, minimalno 1 m3
m3
300,00
75,00
375,00
Satnica radnika NKV
sat
51,00
12,75
63,75
Satnica radnika KV
sat
100,00
25,00
125,00
Zbrinjavanje posmrtnih ostataka stradalih osoba u prometu, utapanja ili slično
sat
100,00
25,00
125,00
Oblačenje pokojnika
slučaj
200,00
50,00
250,00
Usluga iznošenja pokojnika iz kuće umrlog po posebnom zahtjevu (obračun po utrošenom vremenu)
sat
60,00
15,00
75,00
Priprema i opremanje lijesa pogrebnom opremom te pisanje teksta na križ i lijes
slučaj
100,00
25,00
125,00
ADMINISTRATIVNI POSLOVI
Unošenje podataka u grobni očevidnik i ažuriranje podataka, prijenos prava korištenaja
slučaj
40,00
10,00
50,00
Izdavanje potvrde o korisniku grobnog mjesta
slučaj
40,00
10,00
50,00
Prikupljanje podataka za ukop i evidenciju, prijava kod nadležnih organa
slučaj
100,00
25,00
125,00
Prikupljanje dokumentacije za prijevoz pokojnika u inozemsvo (takse u veleposlanstvu, putni troškovi…)
slučaj
1.200,00
300,00
1.500,00
Tiskanje osmrtinica do 15 komada
komplet
100,00
25,00
125,00
PRIJEVOZ POKOJNIKA
Prijevoz pokojnika i pogrebne opreme pogrebnim vozilom od 30 km na više
km
4,40
1,10
5,50
Prijevoz pokojnika i pogrebne opreme pogrebnim vozilom po satu
sat
120,00
30,00
150,00
Prijevoz pokojnika u inozemstvo
km
6,40
1,60
8,00
Prijevoz pokojnika i pogrebne opreme pogrebnim vozilom - čekanje
sat
50,00
12,50
62,50
Dezinfekcija vozila za prijevoz pokojnika
slučaj
50,00
12,50
62,50

Jedinične cijene mijenjat će se u slijedećim slučajevima:
- jedinične cijene uvećat će se 30% u slučajevima kada se sahrana obavlja radnim danom izvan radnog vremena odnosno izvan perioda od 7 - 15 sati
- jedinične cijene uvećat će se 50% u slučajevima kada se sahrana obavlja (po posebnom zahtjevu naručitelja) u neradne dane.
Cjenik stupa na snagu od 01.01.2020. godine.

CJENIK GRAĐEVINSKIH RADOVA, USLUGA GRAĐEVINSKIH STROJEVA I UREĐAJANaziv usluge Jedinica mjere Cijena bez PDV-a (kn) PDV 25% (kn) Cijena sa PDV-om (kn)
Kamion "Meredes" do 10t sat 280,00 70,00 350,00
Kamion "Meredes" do 10t km 8,56 2,14 10,70
Kamion "Man" do 10t sat 280,00 70,00 350,00
Kamion "Man" do 10t km 8,56 2,14 10,70
Selidba stroja sat 224,00 56,00 280,00
Kamion "Jumper" sat 168,00 42,00 210,00
Rovokopač "KRAMER" 616 sat 256,00 64,00 320,00
Rovokopač "JCB" 3D sat 256,00 64,00 320,00
Rovokopač "JCB" 4CX sat 320,00 80,00 400,00
KRAMER 808 bager sat 320,00 80,00 400,00
Mini bager "Neuson" sat 192,00 48,00 240,00
Mini bager "KUBOTA" manji sat 208,00 52,00 260,00
Mini bager "KUBOTA" veći sat 240,00 60,00 300,00
GREIDER sat 420,00 105,00 525,00
Buldozer "Caterpillar" sat 840,00 210,00 1.050,00
Valjak "BOMAG" sat 192,00 48,00 240,00
Traktor "FENDT" sat 168,00 42,00 210,00
Traktor "DEUTZ FAHR" sat 168,00 42,00 210,00
Malčer 160cm sat 360,00 90,00 450,00
Creina - fekalna, zapremnine 3 m3 do 5 km kom 280,00 70,00 350,00
Creina - fekalna, zapremnine 3 m3 od 5 do 15 km kom 360,00 90,00 450,00
Rezalica za asfalt met 16,00 4,00 20,00
Vibro nabijač "Wacker" sat 100,00 25,00 125,00
Čišćenje slivnika kom 200,00 50,00 250,00
Carmix m3 780,00 195,00 975,00
Carmix sat 560,00 140,00 700,00
Rad autoelektričara sat 120,00 30,00 150,00
Rad automehaničara sat 120,00 30,00 150,00
VKV/KV Zidar,tesar,keramičar sat 100,00 25,00 125,00
PKV radnik sat 80,00 20,00 100,00
NKV radnik sat 51,00 12,75 63,75
Usuga asfaltiranja po ponudi
Usluga postavljanja betonskih kocaka po ponudi
Usluga postavljanja betonskih rubnjaka po ponudi
Usluga postavljanja keramičkih pločica po ponudi
Usluga ostalih građevinskih radova po ponudi

CJENIK USLUGA AUTOSERVISANaziv usluge Jedinica mjere Cijena bez PDV-a (kn) PDV 25% (kn) Cijena sa PDV-om (kn)
Rad automehaničara sat 120,00 30,00 150,00
Rad autoelektričara sat 120,00 30,00 150,00
Optika prednjeg ovjesa sat 120,00 30,00 150,00
Balansiranje kotača 12" 13"14"15"16" C Kombi kom 24,00 6,00 30,00
Balansiranje kotača 13"14"15"16" alu kom 24,00 6,00 30,00
Balansiranje kotača 17" alu kom 28,00 7,00 35,00
Balansiranje kotača 18"19" alu kom 40,00 10,00 50,00
Demontaža kotača 12"13" 14"15"16" kom 16,00 4,00 20,00
Demontaža kotača 17"18" kom 20,00 5,00 25,00
Demont., mont., balans. i postava kotača 12"13" 14"15"16" čelik kom 36,00 9,00 45,00
Demont., mont., balans. i postava kotača 12"13" 14"15"16" C Kombi kom 40,00 10,00 50,00
Demont., mont., balans. i postava kotača 13" 14"15"16" alu kom 40,00 10,00 50,00
Demont., mont., balans. i postava kotača 17" alu kom 44,00 11,00 55,00
Demont., mont., balans. i postava kotača 18"19" alu kom 48,00 12,00 60,00
Premontaža kotača kom 8,00 2,00 10,00
Skladištenje guma (hotel za gume) kom 16,00 4,00 20,00
Sitni potrošni materijal kom 20,00 5,00 25,00
Punjenje klime sl. 260,00 65,00 325,00
Dopunjavanje klime sl. 160,00 40,00 200,00
Autodijagnostika sl. 120,00 30,00 150,00
Krpanje guma sl. 32,00 8,00 40,00

Darkom Daruvar d.o.o stoji Vam na raspolaganju 24 sata na dan.

Lokacija

upravna zgrada image

Osnovni podaci

Darkom d.o.o. za komunalnu djelatnost Daruvar

Adresa: J. Kozarca 19, Daruvar
MB: 3099474
MBS: 010038177
OIB: 51300447787
Šifra djelatnosti: 3811
Žiro-računi:
  2402006-1100025195
  2340009-1100019587
  2360000-1102095157

Projekti u tijeku